Yazar Detayları

Eser, Ercan, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 8 (2020) - Çeviri / Translation
    ABDULVEHHAB EŞ-ŞA’RÂNÎ'NİN EL-MÎZÂNU’L-KUBRÂ ADLI ESERİNDE İHTİLÂFU’L-MEZÂHİB'İN ANLAMI / The Meaning of the Ikhtilāf al-Madhāhib in ʿAbd al-Wahhāb al-Shaʿrānī's al-Mīzān al-Kubrā
    Öz  PDF