CAFERİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TALEPLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ / A Qualitative Research on the Jafaris' Demands Regarding Religious Education and Training: The Case of Iğdır Province

Çetin Doğru

Öz


Toplumlar yapıları gereği sosyal, kültürel ve dini farklılıkları bünyesinde barındırabilmektedir. Türkiye açısından düşünüldüğünde, toplumsal yapı olarak genel anlamda homojen bir özellik gösterse de yerel düzeyde sosyal, kültürel ve din anlayışı bakımından farklılıkları bünyesinde barındırdığını söylemek yanlış olmaz. Zira Türkiye’de yerel bölgelerde yer alan farklı kültürel ya da dini kimliklerin, toplumsal alanda birtakım sorunlar yaşadıkları ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal, kültürel ve dini alanlarda bir takım taleplerde bulundukları bilinmektedir. Farklılıkların toplumsal alanda sorun yaşadıkları alanlardan birisi olarak gördükleri din eğitimi ve öğretimine ilişkin de birtakım taleplerde bulundukları göze çarpmaktadır. Türkiye’nin bazı bölgelerinde yaşayan Caferiler bunlardan birisidir. Iğdır ili örneği üzerinden hareket edilerek fenomenolojik desende nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmayla, Caferilerin genelde din eğitimi ve öğretimi özelde ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili taleplerinin ne olduğunun tespiti amaçlanmıştır. Araştırma, “Caferilerin genelde din eğitimi ve öğretimi özelde ise din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile ilgili ne gibi talepleri vardır?” problemini esas almış ve bu problemin çözümüne odaklanmıştır.

*****

Societies can accommodate social, cultural and religious differences due to their structures. Considering the point of view of Türkiye, it would not be wrong to say that although it shows a homogeneous feature in general in terms of social structure, it contains differences in social, cultural and religious understanding at the local level because it is known that different cultural or religious identities in the local regions of Türkiye experience some problems in the social sphere and make some demands in the social, cultural and religious fields for the solution of these problems. It is striking that they make some demands regarding religious education and training, which they see as one of the areas where the differences have problems in the social field. Jafari’s living in some parts of Türkiye is one of them.  Jafari’s living in some parts of Türkiye is one of them. This study, which was carried out by using the qualitative research method in the phenomenological design, based on the example of the province of Iğdır, aimed to determine what the demands of the Jafari regarding the religious education and teaching in general and the Religious Culture and Moral Knowledge course in particular. The research, “What kind of demands do Jafari’s have religious education and teaching in general, and Religious Culture and Moral Knowledge in particular?” is based on the problem and focused on the solution of this problem.


Anahtar Kelimeler


Din eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, öğretim programları, ders kitapları, Caferilik / Religious education, religious culture and moral knowledge, currıculum, textbooks, Jafarism.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu