TÜRKÇE VE ARAPÇADA SIFAT-FİİLLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR / Similarities and Differences between Adjective-Verbs in Turkish and Arabic

Celal Turgut Koç, Necla Çakmak

Öz


Sıfat-fiiller, gerek günlük konuşma dilinde gerekse de edebi metinlerde anlatımı güçlendirmek ve anlatımda akıcılığı sağlamak açısından sıkça kullanılır. Bu özellik göz önüne alındığında, sıfat-fiillerin Arapça derslerinde gramer konusu olarak ele alınması, bu dilin öğretimindeki verimliliği artırması açısından büyük önem arz etmektedir. Araştırmada kaynak olarak kullanılan Arapça ve Türkçe dilbilgisi kitaplarından çeşitli cümle örnekleri seçilmiş, cümleler dilbilgisi ve dilsel özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda Arap dilini öğreten ve öğrenenlerin “sıfat-fiil” konusunda daha geniş bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir. Çalışma nitel bir araştırma olup, tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada öncelikle dil öğretiminin önemine değinilmiş, daha sonra Türkçe ve Arapçadaki sıfat-fiiller incelenerek elde edilen bilgiler doğrultusunda karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise iki dildeki benzerlik ve farklılıklar paylaşılmıştır.

*****

Adjective-verbs are frequently used in order to strengthen the expression in both daily language and literary texts and to provide fluency in expression. Considering this feature, considering adjective-verbs as grammar in Arabic lessons is of great importance in terms of increasing the efficiency of teaching this language.Various examples of sentences were selected from the Arabic and Turkish grammar books used as sources in the research, and the sentences were compared in terms of grammar and linguistic features. In this direction, it is aimed that those who teach and learn Arabic language have a broader knowledge about “adjective-verb. The study was a qualitative research and a screening model was used. In the study, firstly the importance of language teaching was mentioned, then the adjectives-verbs in Turkish and Arabic were examined and a comparison was made according to the information obtained. In the conclusion part, similarities and differences in two languages are shared.


Anahtar Kelimeler


Arapça, Türkçe, sıfat-fiiller, karşılaştırma, dilbilgisi / Arabic, Turkish, adjective-verbs, comparison, grammar.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu