NIETZSCHE’NİN FELSEFESİNİN TEMEL DAYANAKLARI VE MODERNİZM ELEŞTİRİSİ / Main Bases of Nietzsche's Philosophy and Criticism of Modernism

Burcu Atışar

Öz


Ortaçağın sonlarına doğru nominalizmle birlikte tikellerin bilinebileceği anlayışı egemenlik kazanmış ve Ortaçağ'da dekor olan doğa artık hareketin gözlemlendiği bir yer olmuştu. Böylesi hızlı gelişmeler Rönesans dönemine ışık tutmakla birlikte Modern Öznenin tasarımına zemin hazırladı. 17. yy. kelimenin tam anlamıyla modernitenin, modern öznenin inşasının temellerinin atıldığı bir çağdır. Bu öznenin tasarımı beraberinde birçok problemi de getirdi. Bu sorunların başında da insanın teknik yani araçsal aklın nesnesi kılınması ve daha genelde de modernitenin vaat ettiği özgürlüğün yerine insanların köleleştiği bir toplum yapısının ortaya çıkması ile bireyin kendisine yabancılaşması gelmektedir. Modernite ile birlikte gündeme gelen bütün problemlere değinmek olanaksız bir durum olduğundan dolayı, biz burada Nietzscheci perspektiften hareketle onun felsefi yaklaşımına ve modernizmin ortaya çıkardığı sorunlara bir çözüm yolu olarak ortaya koyduğu felsefi görüşlerine değinmekle yetineceğiz. Daha doğru bir deyişle decadence ile iç içe geçmiş toplumun üst insana doğru ilerleyişini gözler önüne sermeye çalışacağız.

*****

Towards the end of the Middle Ages, with nominalism, the understanding that the particulars could be known had prevailed, and nature, which was decor in the Middle Ages, was now a place where the movement was observed. Such rapid developments shed light on the Renaissance period but laid the groundwork for the design of the Modern subject. 17. century. it is an age in which the foundations of modernity, the construction of the modern subject, are laid. The design of this subject brought with it many problems. At the beginning of these problems is the alienation of the individual with the emergence of a social structure in which people are enslaved instead of the technical, that is, the object of the instrumental mind and, more generally, the freedom promised by modernity. Since it is impossible to address all the problems raised with modernity, we will settle here by referring to Nietzschean philosophical approach and his philosophical views as a solution to the problems posed by modernism. In more accurate words, we will try to reveal the progress of society intertwined with decadence towards the upper man.


Anahtar Kelimeler


Nietzsche, modernite, postmodernite, eleştiri, evrim teorisi, Darwin / Nietzsche, modernity, postmodernity, criticism, theory of evolution, Darwin.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu