ERGEN ÖĞRENCİLERİN DİNİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI / The Religious Attitudes and Behaviours of Adolescent Students

Fatma Ulu Dikilitaş

Öz


Araştırmanın amacı, ergenlik dönemindeki öğrencilerin dini tutum ve davranışlarını çeşitli tanımlayıcı özelliklere ve etki eden faktörlere göre belirlemektir. Ergenlik dönemi, çocukluk döneminden gençliğe adımdaki en önemli dönemi teşkil etmektedir. Bu dönemde bireylerin psikolojik ve fizyolojik değişimleri kişilik gelişimini etkilemektedir. Ergenlik dönemi, dini tecrübelerin sorumluluk açısından başlangıcı olması yönüyle önemli olup bu dönemde yaşanan dini tecrübeler, bireyin gelecekteki hayatını etkileyecektir. Araştırma 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Sakarya ili Erenler ilçesindeki üç ilköğretim okulunda öğrenim gören ve araştırmaya katılan 129’u kız, 148’i erkek toplam 277 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; 14-16 yaş grubundaki öğrencilerin ahlak ve dini fiil boyutu ortalamalarının 11-13 yaş grubundaki öğrencilere oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

*****

The study aims to determine the religious attitudes and behaviors of students in adolescence according to various descriptive features and influencing factors. Adolescence constitutes the most important period as a step from childhood to youth. In this period, the psychological and physiological changes in individuals form the basis of personality development. The adolescence period is important since it is the beginning of religious experiences in terms of responsibility and these experiences in this period will affect the individual's future life. The research was conducted in the 2010-2011 academic year. The sample group of the study consisted of a total of 277 student participants, 129 of whom were girls and 148 of whom were boys, who were students at three different primary schools in Erenler, Sakarya. In the research, the data were collected using the survey technique. While analyzing the data quantitative research methods were used. At the end of the research; it was determined the aspect of the average of moral and religious acts of the students in the 14-16 age group was higher than that of the students in the 11-13 age group.


Anahtar Kelimeler


Din psikolojisi, ergenlik dönemi, dini tutum, dini davranış, ahlaki gelişim / Psychology of religion, adolescence, religious attitude, religious behavior, moral development.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu