HÜMEZE SURESİ VE KIRAAT AÇISINDAN İNCELENMESİ / Surah Humaza and Its Analysis in terms of Recitation

Ferit Dinçer

Öz


Kıraat ilmi, Kur’an’ın inzaliyle birlikte günümüze dek; tazeliğini muhafaza etmiş, önemi haiz bir ilimdir. İslâmî ilimle iştigal eden zatların hiçbir zaman müstağni olamayacağı ilimdir. Söz konusu ilim, bu denli önemini ve değerini ise Allah’ın kelâmı Kur’an’dan almaktadır. Saadet döneminden günümüze dek Kur’an’ın etrafında birçok ilim şekillenmiştir. Amaç ise Kelâmullah’ı daha doğru ve sahih bir şekilde anlamak ve istifade etmek olduğu bilinmektedir. Kelâmullah’ın anlaşılmasına katkıda bulunan ve en güzel bir şekilde ondan istifade edilmesine yardımcı olan ilimlerin başında kıraat ilmi gelmektedir. Bu düşüncelerden hareketle, ele alınacak bu kısa çalışmada, Kur’an’ın bölümlerinden sayılan ve kısa sureler kategorisinde yer alan Hümeze suresi konu edilecektir. Bu bağlamda surede bulunan farklı kıraat çeşitleri tespit edilerek, gerek doğrudan kıraat ilmiyle ilgili kaynaklardan, gerekse de tefsir ve Arap dili ile ilgili kaynaklardan hem usûlî-ferşî hem de sahih-şaz kıraatler, tespit edilecek ve alanda söz sahibi alimlerin yorumları muvacehesinde sonuca ulaşılacaktır.

*****

The science of recitation is a science that has preserved its freshness and importance since the revelation of the Quran. It is a science that those who deal with Islamic science can never be independent of. The science in question derives its importance and value from the Quran, the word of Allah. Many sciences have been shaped around the Quran from the period of bliss to the present. It is known that the aim is to understand and benefit from the Word of Allah more correctly and authentically. The science of recitation is at the forefront of the sciences that contribute to understanding the word of Allah and help to benefit from it in the best way. Based on these thoughts, in this short study that will be discussed, the Surah Humaza, considered one of the sections of the Quran and is in the category of short surahs, will be addressed. In this context, different recitation types in the surah will be determined, both from sources directly related to the science of recitation and from sources related to tafsir and Arabic language, both usuli-farshi and sahih-shaz recitations will be determined and a conclusion will be reached in terms of the interpretations of scholars who have a say in the field.


Anahtar Kelimeler


Kıraat, Kur’an, sure, Hümeze Suresi, farklı kıraatler / Recitation, Qur'an, surah, Surah Humadha, different qiraats.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu