MEMLÜK TARİHÇİLERİNİN OSMÂNLI HANEDANININ MENŞEİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / The Views of Mamluk Historians on the Origin of the Ottoman Dynasty

Amira Abdelmawgoud

Öz


Osmânlı Hânedanı, tarihi kaynaklarda Osmânlılar veya Osmânlı İmparatorluğu'nun kurucusu “Osmân” Bey'in adını taşıyan “Âl-i Osmân” olarak anılmaktadır. Memlük kaynaklarında Osmânlı Hânedanı ve Osmânlı soyu hakkında çeşitli bilgiler yer almaktadır. Bu makalede Osmânlı'nın kökenine ilişkin Memlük kaynaklarında incelenen beş farklı görüş incelenecektir. Bu bağlamda birinci grup Osmânlıların Türkmen kökenli olduğunu belirtirken, ikinci grup kökenlerinin Nuh Peygamber'in oğlu Yâfes'e dayandığını ifade etmektedir. Üçüncü grup Osmânlıların Hicaz Araplarından geldiğini belirtirken, dördüncü grup ise Osmânlı soyunun Ahmed b. Tulun'un bir kölesinden geldiğini iddia etmektedir. Son olarak beşinci grupta da Osmânlıların Osmân b. Affan soyundan geldikleri nakledilmektedir.

*****

The Ottoman Dynasty is known as the Ottomans or “Al-i Osman” in historical resources, as named after “Osman” Bey, the founder of the Ottoman Empire. The Mamluk sources contain various information on the Ottoman Dynasty and the lineage of the Ottoman family. In this article, five different opinions concerning the origin of the Ottomans, as reviewed in the Mamluk resources, are discussed. While the first group points out that the Ottomans are of Turkmen origin, the second group states that their origin is back to Yâfes, the son of Prophet Noah. As for the third group, they state that Ottomans originate from the Hejaz Arabs, whereas the fourth group claims that they originate from a slave of Ahmed bin Tulun. Last, the final group refers to that they come from the lineage of Uthman ibn Affan.


Anahtar Kelimeler


Memlük tarihçileri, Osmânlı Hânedanı, Âl-i Osmân, Memlük Devleti, Osmânlı Devleti / Mamluk historians, Ottoman Dynasty, Al-i Osman, Mamluk State, Ottoman State.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu