DİLLER ARASI DİYALOG: ENDÜLÜS DİL OKULU / Inter-Language Dialogue: Andalusian Linguage School

Merve Çelik

Öz


Endülüs Dil Okulu özelinde birlikte yaşama tecrübesi tarihi seyrinin incelendiği bu bildiride, yaklaşık sekiz asır içinde farklı milletlerce idare edilerek değişik kültür ve uygarlıkları bünyesinde barındıran Endülüs'teki dil çalışmaları üzerinde durulacaktır. Öncelikle Arap dilinin tarihçesi, Arap nahvinin oluşum süreci, ilk gramerciler ve kurdukları dil okullarından olan; Basra, Kûfe, Bağdat ve Mısır dil okulları ile bu okulların çalışma yöntemleri ve gelecek nesillere sundukları katkılar kısaca tanıtılacaktır. İlim tahsili için Doğu'ya seyahat eden Endülüslü âlimler ile çeşitli nedenlerle Endülüs'e göç eden Doğulu âlimlerin dil ve nahiv ilimlerine yaptıkları katkılar ile, çalışmamızın asıl konusu olan Endülüs Dil Okulu’nun özellikleri, önemli temsilcileri, fikirleri ve eserlerine değinilerek, tarihi bir perspektif ortaya koyulacaktır.

*****

In this study, which examines the historical course of the experience of living together in the Andalusian Language School, the main focus will be on the language studies in Andalusia, which have been governed by different nations in different cultures and civilizations for about eight centuries. First of all, the history of the Arabic language, the process of formation of the Arab nahv, the first grammarians and the language schools they founded; Basra, Kufa, Baghdad and Egyptian language schools and the working methods of these language schools and their contribution to future generations will be briefly introduced. With the contributions of the Andalusian scholars who were traveling to the East and their contributions to the language and nahiv sciences of the Eastern scholars who migrated to Andalusia for various reasons, the characteristics, important representatives, ideas and works of the Andalusian Language School, which are the main subject of our study, will be revealed as a historical perspective.


Anahtar Kelimeler


Arap Dili, Basra, Kûfe, Bağdat, Endülüs, Endülüs Dil Okulu / Arabic Language, Basra, Kufa, Baghdad, Andalusia, Andalusia Language School.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu