BİREYSEL VE AİLEVİ YAŞAMDA BAŞARI VE DOYUM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ / Examining the Relationship between Success and Satisfaction in Individual and Family Life

Ayşegül Yılmaz

Öz


Bu çalışmada aile yaşam doyumu, yaşam doyumu ve başarılı yaşlanmanın demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği bunun yanı sıra aile yaşam doyumu, yaşam doyumu ve başarılı yaşlanma arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılan çalışmanın örneklemi toplam 545 katılımcıdan oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Aile Yaşam Doyumu Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Başarılı Yaşlanma Ölçeği kullanılmıştır.  Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında tanımlayıcı istatistiksel analizler, güvenilirlik analizi, normal dağılım analizi, fark testleri (t-testi ve ANOVA) ve korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların aile yaşam doyumu, yaşam doyumu ve başarılı yaşlanma seviyelerinin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği, buna karşın yaşa, medeni duruma, çocuk sayısına, çalışma durumuna ve sağlıklarını nasıl algıladıklarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca aile yaşam doyumu, yaşam doyumu ve başarılı yaşlanma arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmektedir.

*****

This study aims to examine whether family life satisfaction, life satisfaction and successful aging differ according to demographic characteristics. In addition, it was also aimed to examine the relationships between family life satisfaction, life satisfaction, and successful aging. In this descriptive and cross-sectional study, the relational screening model was adopted. The study sample consists of a total of 545 participants, reached by convenience sampling. A Survey technique was used for data collection in the research. The questionnaire form used in the study includes Personal Information Form, Family Life Satisfaction Scale, Life Satisfaction Scale and Successful Aging Scale, respectively. The analysis of the data collected within the scope of the research was carried out with SPSS v26 software. Within the scope of the study, descriptive statistical analyzes, reliability analysis, normal distribution analysis, difference tests (t-test and ANOVA) and correlation analysis were performed. As a result of the difference analysis, it was determined that the family life satisfaction, life satisfaction and successful aging levels of the participants did not differ significantly according to their gender, but differed significantly according to age, marital status, number of children, employment status and how they perceived their health. As a result of the correlation analysis, it was determined that there were positive and significant relationships between family life satisfaction, life satisfaction and successful aging.


Anahtar Kelimeler


Başarı, doyum, yaşam doyumu, aile yaşam doyumu, başarılı yaşlanma / Success, satisfaction, life satisfaction, family life satisfaction, successful aging.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu