GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ‘YAHUDİ’ TANIMINA BİR BAKIŞ / A Glance at the Definition of ‘Jew’ in the Contemporary World

İsmail Başaran

Öz


Tarih boyunca Yahudi kimliği hep tartışılagelmiştir. Geleneksel olarak halakaya dayalı tarif yaygın olarak benimsenmiş olmakla birlikte, Aydınlanma ile birlikte Yahudilerin modern dünyaya ve yaşadıkları çevreye uyum sağlamaya başlamaları Yahudi’nin kim olduğuna dair geleneksel tanımı değiştirmeye başlamıştır. Yahudi toplumları, özellikle modern çağda hem Yahudilik dışı evlilikler hem de Yahudiliğe geçişler dolayısıyla yaşadıkları ülkelerdeki toplumlarla kaynaşmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda, günümüz Yahudi mezhepleri arasında Yahudi’nin kim olduğuna dair farklı tanımlamalar ortaya çıkmıştır. Bu makale, Yahudi kimliğinin tanımı konusundaki zorlukları ve tanımlamadaki zorluğun sebeplerini ortaya koymaya çalışmaktadır.

*****

The Jewish identity has been debated throughout the history. Though traditionally the definition is widely adopted through the Halaka, with the Jewish starting to adapt to the modern world and their social environment with the Enlightenment, their traditional definition of Jewish identity has started to change. Jewish societies, especially in the modern era both with non-Jewish marriages and transitions (conversions) to Judaism, have started to accommodate themselves into the societies they live in. Thus, a variety of definitions have been brought forth on who ‘Jew’ is by contemporary Jewish sects. This article attempts to elaborate the challenges and the reasons behind these challenges in defining the Jewish identity.


Anahtar Kelimeler


Yahudilik, geleneksel Yahudilik, modern Yahudilik, Yahudi mezhepleri, Yahudi kimliği / Judaism, traditional Judaism, contemporary Judaism, Jewish sects, Jewish identity.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu