İNSAN-DEĞER İLİŞKİSİ EKSENİNDE HİLMİ ZİYA ÜLKEN'İN ÖZGÜN YÖNÜ / The Original Direction of Hilmi Ziya Ülken in terms of Human-Value Relationship

Nur Sena Fırat

Öz


Çağdaş Türk düşünürlerinden Hilmi Ziya Ülken insandan başlayarak değer alanını inşa etmiştir. Peki, Ülken niçin insanı ahlaki fail olarak temele almaktadır? Bu bildiri, Ülken’in insan ve değer kavramlarına yüklediği anlamlar çerçevesinde kendine özgü yöntem ve konuları ele alışını ana hatlarıyla yansıtmayı hedeflemektedir. Bu özgünlüğü sunarken Ülken düşüncesinde insanın irade ve hürriyetine vurgu yapacaktır. Hürriyeti yansıtmayan ahlak sistemlerine eleştirileri ve bunlara karşı insanı temel alarak aşk ahlakı ile hürriyet ahlakını nasıl kurduğu irdelenecektir.

*****

Contemporary Turkish thinkers of Hilmi Ziya Ulken starting from the human constructed value field. Alright, Ulken why moral human valid of the organization? This declaration aims to reflect on the outline of Ulken original methods and issues within the framework of the description of human and value concepts. While presenting this originality, it will emphasize the will and freedom of human in Ulken mind. He will examine criticisms of the moral systems that do not reflect freedom and how he has established love morality and freedom morality based on human against them.


Anahtar Kelimeler


Ahlak, Hilmi Ziya Ülken, insan, insan hürriyeti, değer / Morals, Hilmi Ziya Ulken, human, human freedom, value.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu