Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 13 (2023) SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İHL PROGRAM ÇEŞİTLİLİĞİNE YAKLAŞIMLARI / Approaches of Civil Society Organizations towards Diversity in Imam Hatip School Programs Öz   PDF
Akif Savaş
 
Sayı 10 (2021) THE CONCEPT OF THE OTHER WORLD IN HOMER’S ODYSSEY AND RUMI’S MATHNAWI: A COMPARATIVE ANALYSIS / Homeros’un Odysseia’sı ve Rûmî’nin Mesnevî’sinde Öteki Dünya Kavramı: Karşılaştırmalı Bir Analiz Öz   PDF
Deniz Ecem Şen
 
Sayı 1 (2017) THE WORLDWIDE OBSTACLES INVOLVED TOWARDS WOMEN’S ADVANCEMENT IN POLITICS / Kadının Siyasette Yükselmesine Yönelik Dünya Çapında Engeller Öz   PDF
Xhuljeta Krasta
 
Sayı 10 (2021) TÜRK HALK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN HAMZANAMELERİN YERİ VE ÖNEMİ / The Place and Importance of Hamzanamas in terms of Turkish Folk Culture Öz   PDF
Alaaddin Yanardağ
 
Sayı 9 (2021) TÜRK SİNEMASINDA OTORİTE VE İKTİDAR / Authority and Power in Turkish Cinema Öz   PDF
Ebru Ses
 
Sayı 5 (2019) TÜRKÇE VE ARAPÇADA SIFAT-FİİLLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR / Similarities and Differences between Adjective-Verbs in Turkish and Arabic Öz   PDF
Celal Turgut Koç, Necla Çakmak
 
Sayı 5 (2019) TÜRKİYE’DE ERKEN İSLAM MİMARİSİ EĞİTİMİNDEKİ KAYNAKLARIN YETERSİZLİĞİ VE MEVCUT KAYNAKLARDAKİ ORYANTALİST ETKİLER SORUNU (I) / Problems of Incomplete Informations and Orientalist Influences in Resources in Early Muslim Architecture Education in Turkey (I) Öz   PDF
Fettah Aykaç
 
Sayı 10 (2021) TÜRKİYE’DE GAZETECİLİĞİN AKADEMİLEŞMESİ BAĞLAMINDA İLK GAZETECİLİK ENSTİTÜSÜNÜN KURULUŞU / Establishment of the First Journalism Institute in the Context of the Academicization of Journalism in Turkey Öz   PDF
Yusuf Özkır
 
Sayı 7 (2020) WITTGENSTEIN: DİNDAR BİR ADAM / Wittgenstein: A Religious Man Öz   PDF
Norman Malcolm, İlyas Altuner
 
Sayı 2 (2017) Y. KAHRAMAN, MODERN EPİSTEMOLOJİNİN DOĞUŞU / Modern Epistemolojinin Doğuşu by Y. Kahraman Öz   PDF
Fatih Özkan
 
Sayı 6 (2019) YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYAL KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / The Effect of Using Visual Materials on Arabic Language Teaching as a Foreign Language on Student Achievement Öz   PDF
Cihaner Akçay, Sabahat Yıldırım
 
Sayı 4 (2018) “KİTAB-İ DEDE KORKUT”: TANRICILIKTAN İSLAMA GEÇİŞİ YANSITAN TOTAL MODELLEŞTİRİCİ SİSTEM / "Kitab-i Dede Korkut": Total Modeling System Reflecting Transition from Theism to Islam Öz   PDF
Galib Sayılov
 
Toplam 87 ögeden 76 - 87 arası << < 1 2 3 4